Ідентифікація і моделювання складних об’єктів та систем

Практично у всіх галузях науки та техніки широко застосовуються різні види моделей. Ця дисципліна тісно пов’язана з інженерною практикою, базується на сучасних досягненнях класичної та обчислювальної математики, активно використовує відомості з природничо-наукових дисциплін, передбачає упевнене володіння обчислювальною технікою та програмуванням на ПЕОМ.

Найбільшого поширення набули методи математичного, фізичного та імітаційного моделювання. Практичне застосування цих методів надає можливість на вказаних моделях проводити дослідження реальних об’єктів без їх безпосереднього використання. Такий підхід дозволяє досить швидко та з мінімальними економічними затратами аналізувати характеристики та властивості об’єктів різної фізичної природи.

Ефективним методом дослідження об’єктів у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, біології та інших галузях науки і техніки є методи імітаційного моделювання. Завдяки можливостям комп’ютерної техніки у поєднанні з відповідним програмним забезпеченням методи імітаційного моделювання дозволяють вивчати широке коло різноманітних об’єктів.

Основною метою викладання даної дисципліни є вивчення сучасних методів ідентифікації і моделювання складних об’єктів і систем, чисельних та символьно-аналітичних алгоритмів. Опанування програмними засобами чисельного та імітаційного моделювання. Освоєння сучасних принципів моделювання фізичних процесів, що супроводжують роботу технічних об’єктів і систем.

У даному курсі розглядаються наступні теми: основні методи моделювання; класифікація моделей за різними ознаками; основні властивості і характеристики детермінованих та стохастичних моделей; побудова математичних моделей технічних систем із типових елементів; моделювання лінійних та нелінійних фізичних процесів та об’єктів; алгоритмізація методів чисельного моделювання і засоби їх реалізації; моделювання за допомогою методу Монте-Карло; моделювання технологічних процесів у будівельному виробництві; основи моделювання у середовищах програмних пакетів MATLAB, Simulink.

Дана дисципліна викладається на 3-ому курсі, у весняному семестрі.

Викладачі: професор кафедри Мислович Михайло Володимирович

асистент кафедри Соболевська Леся Георгіївна

Довідкова література