Елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів

Дисципліна «Елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів» викладається відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології на третьому курсі у весняному семестрі.
Загальна мета дисципліни полягає у викладенні студентам основ знань, що забезпечать володіння навичками прикладної побудови інтерфейсних компонентів складних інформаційних вимірювальних, обчислювальних та керуючих комплексів промислової автоматики. Інтерфейс це комплекс електронних засобів, що забезпечує динамічний обмін інформацією між людиною, системою керування та ,власне, об᾿єктом, який обслуговується. У більш вузькому розумінні інтерфейс це електронні модулі, що збирають інформацію (величина струмів, напруг, тиску, температури, сили тощо) і подають її у центральні керуючі структури, наприклад, у мікропроцесор або контролер. На цьому етапі ми повинні «відшукати» електричні сигнали, що характеризують необхідний нам фізичний параметр, привести їх до «читабельного» вигляду і, при необхідності, перетворити у цифровий код, забезпечивши при цьому гальванічну розв᾿язку з джерелом цих сигналів. Це вхідний інтерфейс. А є і вихідний. Його задача ‒ забезпечити передачу уже підготовленого «розумного» керуючого сигналу до виконавчих механізмів, які безпосередньо впливають не об᾿єкт керування, яким може бути, наприклад, конвеєрний комплекс, електромобіль, багатокомпонентний дозатор для приготування складин технологічних сумішей (бетон, лінолеум, кондитерське виробництво) тощо. І це все ще далеко не повний перелік задач, які ми навчимось вирішувати.
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань та вмінь у галузі схемотехніки цифрових та аналогових пристроїв і систем.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– функціональні, статичні і динамічні характеристики та принципи застосування типових цифрових елементів, функціональне призначення та принципи застосування типових аналогових елементів;
– принципи побудови, функціонування та схемної реалізації типових логічних схем.
Крім того, студент повинні вміти:
– досліджувати логічні схеми, виконувати їх синтез у заданому функціональному базисі, володіти технікою читання та проектування схем, побудованих на цифро-аналогових елементах, що забезпечують підсилення, масштабування, перетворення вхідних сигналів та формування необхідних вихідних сигналів певних керуючих систем за умови забезпечення високого рівня завадостійкості при використанні засобів передачі інформаційних сигналів з електричною ізоляцією (гальванічні розв’язки).

Довідкова література