Обчислювальна техніка та програмування

Дана дисципліна вивчається в 1 і 2 семестрі першого курсу.

 
Логічно дисципліна поділена на дві частини, в першому семестрі вивчається технічне забезпечення комп’ютерної техніки та її ПЗ, а в другому власне програмування. Тому опис дисципліни беду складатися з двох самостійних блоків.

Головна мета викладання дисципліни в 1 семестрі – формування у студентів знань про побудову сучасних засобів обчислення, їхніх функціональних можливостей, використання комп’ютерної техніки в автоматизованих системах управління, ознайомлення з особливостями побудови та структури систем для промисловості, а також знань про математичні та технічні особливості обробки інформації у обчислювальних системах з різними операційними системами та сфери їх застосування. Це повинно скласти основу для розвитку навичок алгоритмізації та програмування як засобів вирішення прикладних інженерних задач на базі сучасної обчислювальної техніки, та базу для вивчення програмування для програмованих логічних контролерів (ПЛК).

Які знання ви отримаєте в процесі вивчення дисципліни:
• історія створення, основи побудови та функціонування персональних та промислових комп’ютерів;
• будова, принцип роботи, призначення, класифікація, області застосування процесорів у структурі ПК;
• особливості роботи та призначення різних типів пам’яті ПК;
• історія, призначення, класифікація та особливості побудови операційних систем;
• застосування комп’ютерної та електронної техніки в виробничих процесах та АСУТП;
• комп’ютерна та мережева периферія, пристрої вводу-виводу, канали та протоколи зв’язку;
• класи захисту та стандарти побудови комп’ютерних пристроїв для використання у виробничих процесах;
• арифметичні основи представлення, перетворення та обробки інформації у обчислювальному процесі з використанням ПК.

Метою викладання дисципліни в другому семестрі є вивчення студентами теоретичних основ програмування та алгоритмічних мов.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• основні теоретичні питання, які стосуються алгоритмізації та програмування;
• головні принципи та методи розробки алгоритмів і програм у середовищі C++;
вміти:
• створювати схеми алгоритмів;
• писати програму за схемою алгоритму;
• користуватися довідковою та допоміжною літературою;
• робити аналіз одержаних результатів.

Підсумком вивчення дисципліни є залік (зимова сесія) та іспит (літня сесія).

Викладачі: доцент Бондарчук Ольга В’ячеславівна, асистент Соболевська Леся Георгіївна.

Довідкова література

Лекційний курс у вигляді презентацій
Лекція №3
Лекція №4
Лекція №18