Автоматизація і управління систем теплогазопостачання і вентиляції

Дисципліна “Автоматизація систем теплопостачання і вентиляції” викладається відповідно до навчального плану напряму “Будівництво” 6.060101 за профілем “Теплогазопостачання та вентиляція”.
Загальна мета дисціпліни полягає у вивченні студентами пристроїв і засобів автоматизації, а також систем автоматизації теплогазопостачання і вентиляції для придбання знань і навичок, які б дозволили їм приймати участь у проектуванні разом зі спеціалістами з автоматики.

В результаті вивчення курса студент спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” повинен уміти:
– сформулювати вимоги до системи автоматизації теплотехнічного об’єкта у галузі контролю, керування, захисту, регулювання та сигналізації;
– читати схеми автоматизації, розроблені спеціалістами з автоматики і оцінити їх відповідність до вимог, що висуваються;
– користуватися теплотехнічними контрольно-вимірювальними пристроями в практичній роботі за своїм фахом.

Для вирішення таких завдань студент повинен знати:
– умовні означення і правила зображення схем автоматизації;
– принцип дії та номенклатуру сучасних контрольно-вимірювальних, первинних, вторинних, регулюючих пристроїв, виконавчих механізмів, а також електричної апаратури керування;
– динамічні і статичні характеристики теплотехнічних об’єктів регулювання;
– правила виміру теплотехнічних параметрів за допомогою контрольно-вимірювальних пристроїв;
вимоги “Будівельних норм і правил” (БНіП) по теплогазопостачанню і вентиляції та автоматизації відповідних об’єктів.

Довідкова література