Історія кафедри

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Кафедра веде свою історію з 1965 р., коли була відділена від кафедри електротехніки, до 2001 р. мала назву – кафедра автоматизації будівельного виробництва. В 2001 р. перейменована на кафедру автоматизації технологічних процесів. Засновником і першим очільником кафедри був доктор технічних наук, професор Георгій Кузьмич НЕЧАЄВ (1916 – 2010). Учений провадив дослідження нових напівпровідникових елементів автоматики, працював над створенням пристроїв автоматичного контролю та регулювання теплових процесів. Опублікував 74 наукових праці, зокрема три підручники. Основні праці: «Полупроводниковые термосопротивления в автоматике», «Термосопротивления в температурном контроле». У співавторстві з іншими викладачами кафедри опублікував базові для спеціальності підручники: «Автоматизация технологических процессов на предприятиях строительной индустрии», «Автоматика и автоматизация производственных процессов». Відзначений 11 урядовими нагородами.

У 1986 р. завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Сергій Дмитрович БУШУЄВ (1947 р.н.) – заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки. Випускник КІБІ (І970 р.).

Професійне зростання Сергія Дмитровича пов’язане з рідним вишем. Тут у 1973 р. він розпочав свою діяльність на посаді викладача, з 1976 р. працював доцентом, з 1987 р. – професором. З 2001 р. він обіймає посаду завідувача кафедри управління проектами.

У 2001 р. керівником кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента Сергія Вікторовича ІНОСОВА (1946 р.н.). Випускник КІБІ (1969 р.), працював старшим науковим співробітником у науково-дослідних інститутах. З 1984 р. – на викладацькій роботі у рідному виші. Напрям наукової діяльності – динамічні розрахунки в різних інженерних галузях, моделювання технологічних процесів. Автор понад 140 наукових та науково-методичних праць і 20 авторських свідоцтв на винаходи.

З 2012 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Володимир Михайлович СКІДАНОВ (1954 р. н.) – лауреат молодіжної премії для молодих вчених у галузі науки і техніки (1985 р.). Випускник КІБІ (1977 р.).

У КНУБА працює з 2001 р. Провадить системні дослідження енергетичних показників автономних об’єктів загального та спеціального призначення, вивчає питання реалізації оптимального керування цими об’єктами засобами мікропроцесорної техніки, займається винахідницькою діяльністю. У творчому доробку В. М. Скіданова – 12 авторських свідоцтв на винаходи та понад 75 наукових і методичних праць, серед яких монографія.

Сьогодні кафедра забезпечує базову (напрям «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») та повну вищу освіту («Автоматизація управління технологічними процесами»). Серед співробітників – 14 викладачів (два професори, п’ять доцентів, сім асистентів) і десять працівників навчально-допоміжного складу. Вони здійснюють викладання 20 дисциплін з циклу професійної підготовки для базових спеціальностей та проводять заняття з чотирьох дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за іншими напрямами.

Серед здобутків працівників кафедри – шість підручників, понад 700 наукових статей, біля 300 методичних розробок, 52 авторських свідоцтва на винаходи та патенти України. На кафедрі захищена одна докторська і 17 кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за такими напрямами:

  • технічне удосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів в автоматизованих технологічних процесах (О.П. Алимов, Т.Ю. Пристайло);
  • аналіз та синтез алгоритмів керування й обробки інформації в системах автоматичного керування технологічними процесами (О.В. Бондарчук, С.В. Іносов, Т. Г. Соболевська);
  • дослідження й розробка мікропроцесорних засобів для автоматичного керування технологічними об’єктами й автономними транспортними засобами (В.М. Скіданов, М.І. Самойленко, Т.Ю. Пристайло);
  • дослідження й розробка автоматизованих систем діагностики (М.В.Мислович, Л.Г. Соболевська, А.О. Вольтерс).

У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія автоматизації технологічних процесів.

Колектив кафедри співпрацює з багатьма науковими закладами та підприємствами: НДІ будівельного виробництва (супровід проблеми автоматизованого моніторингу висотних споруд, розробка нормативної документації); Інститутом електродинаміки, Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона та ТОВ «Фундамент» (створення методів і систем підвищення якості, надійності й подовження ресурсу при будівництві та реконструкції мостових і будівельних об’єктів); ДП «Завод ім. Малишева» (м. Харків) (супровід інженерного моніторингу стану рухомих елементів потужних дизельних установок різного призначення); ДНПП «УкрЕнергоМаш» (оцінка стану рухомих елементів вітрогенераторів).

Фахівці кафедри розробили необхідні теоретичні основи й провели дослідження низки технічних засобів, підготувавши таким чином підґрунтя для їх промислового впровадження. Серед таких досягнень – розвиток теорії системного аналізу енергетичних показників електромеханічних об’єктів (автономних і стаціонарних) загального й спеціального призначення, що є основою для алгоритмізації задач керування електромеханічними комплексами довільних технологічних об’єктів та побудови ефективних засобів керування з використанням сучасної елементної бази силової електроніки й мікропроцесорної техніки. Приділяється увага розвитку теорії лінійних та нелінійних періодичних випадкових процесів і розробці математичних ймовірнісних моделей та методів дослідження фізичних процесів (електричних, вібраційних, акустоемісійних, теплових тощо), які супроводжують роботу технологічного, зокрема й електроенергетичного обладнання з метою його контролю і діагностики.

Така діяльність науковців кафедри створює міцний науково-прикладний фундамент для подальшого розвитку теорії й практики автоматизації технологічних процесів.